Preparats per tenir cura de tu

 • S’han instal·lat dosificadors de gel hidroalcohòlic per a la rentada de mans en les zones comunes.
 • Es mantenen portes i passos d’emergència oberts per a facilitar el trasllat de persones.
 • Es realitza neteja i desinfecció d’oficina, banys i instal·lacions amb desinfectant bactericida.
 • S’instal·len diverses màquines de desinfecció d’aire d’ozó en les diferents estades del centre de treball (oficina general, oficina coordinació, sala reunions, magatzem, etc.). Queden funcionant durant tota la nit quan no hi ha personal en les instal·lacions.
 • Es mantenen tancats office i menjador.
 • El material i equips utilitzats, com a norma general, són de caràcter unipersonal. Per a aquells equips que hagin de ser compartits es mantindrà constantment la seva neteja/desinfecció amb un producte per a tal fi i després de cada ús.
 • S’ha donat formació específica a tot el personal.
 • Es mantenen les distàncies de seguretat.
 • Se subministren i s’ha donat formació d’ús dels EPI derivats del COVID-19 (guants i mascaretes) a tot el personal.
 • S’ajusten les jornades de treball a l’específica necessitat, en funció de la producció.
 • Es realitza un mesurament de temperatura i registre diari de tot el personal a l’arribada al centre de treball, donant immediatament la veu d’alarma i enviant a la persona al centre mèdic, si en algun moment se superés un registre superior a 37,5 °C.
 • Com a norma general viatjarà una sola persona per vehicle, que haurà estat netejat prèviament amb un producte desinfectant. Cas necessari, viatjaran dues persones màxim per vehicle, en aquest cas amb els EPI necessaris i mantenint la distància de seguretat recomanada.
 • Tots els vehicles s’han dotat de gel hidroalcohòlic per a mans, un netejador desinfectant i mascaretes de reserva, per a ser utilitzats quan sigui necessari.
 • El material a lliurar ha estat desinfectat prèviament mitjançant el sistema de nebulización, amb un producte desinfectant. Una etiqueta en una zona visible indicarà la data i operari que ha realitzat aquesta neteja/desinfecció.
 • Les parts que hagi de manipular el client (quadres, centraletes, etc.) seran de nou netejades/desinfectades en el moment del lliurament.
 • Explicar al client que s’estan prenent les mesures de seguretat excepcionals contra el contagi del virus, evitant així el contagi entre el nostre personal i el client i viceversa.
 • Habitualment els treballs són en exterior, però en el cas que s’hagi de fer algun treball en interior, es realitzarà una ventilació abans i mentre duri l’execució del citat treball.
 • S’evitarà donar la mà al client així com qualsevol altra salutació amb contacte físic, mantenint sempre la distància de seguretat.
 • Abans d’iniciar el treball cal netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, utilitzar guants i mascareta.
 • Intentar no tocar superfícies innecessàries (portes, poms, etc.).
 • S’utilitzaran eines d’ús individual. Si excepcionalment s’ha de compartir alguna, es netejarà/desinfectarà abans i després de cada ús.
 • Assegurar de què es disposa de tot el necessari per a l’execució dels treballs, per a evitar desplaçaments innecessaris.
 • En acabar els treballs es netejaran/desinfectaran les parts que hagi de manipular el client (quadres, centraletes, etc.).
 • No deixar d’utilitzar els EPI, i evitar tocar-se boca, nas i ulls.
 • Respectar sempre la distància de seguretat de 2m.
KILOENERGIA GRUPS ELECTRÓGENS I SERVEI, S.L.